GDPR-policy

Vid samtycke från dig att sanaego AB hanterar din mailadress behöver du inte vidta någon åtgärd. Om du vill att vi tar bort dig från registret var vänlig maila till malin@sanaego.se.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna informera om kurser eller event med sanaego. 


Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke och intresseavvägning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du samtycker.


De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Malin Arebert som sanaego AB  använder för att utgöra våra tjänster. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 


Personuppgiftsansvarig är sanaego AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på malin@sanaego.se . Du når vårt dataskyddsombud på malin@sanaego.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Vänligen
 

Personuppgiftsansvarig: Dataskyddsombud:

Malin Arebert Malin Arebert

malin@sanaego.se malin@sanaego.se

073-987 40 43 073-987 40 43

sanaego AB

Orgnr: 556890-5276